X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Rydw i’n Gyflogai/Gweithiwr


Rydym yn cynnig agwedd bersonol a phroffesiynol wrth ymdrin ag ymholiadau cyflogaeth ein cleientiaid, boed rheini’n faterion yn ymwneud â disgyblaeth, diswyddo neu gwynion.

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae mwy a mwy o gyflogeion yn wynebu cael eu diswyddo. Gallwn rhoi cyngor i’n cleientiaid i benderfynu a yw’r diswyddiad yn deg, ac a oes ganddynt le i hawlio diswyddiad annheg. Os yw cyflogai wedi gweithio i sefydliad am dros ddwy flynedd, mae ganddo/ganddi hawl i dderbyn tâl colli swydd statudol.

Rydym yn cynghori cleientiaid am eu hawliau cyfle cyfartal a’u hawliau o ran materion mamolaeth a thadolaeth.

Rydym hefyd yn ymdrin â materion contractau megis tâl, pensiynau, cyfnodau rhybudd a didyniadau anghyfreithlon o gyflogau.

Ni ddylai unrhyw gyflogai ddioddef bwlio, aflonyddu nac unrhyw fath o wahaniaethu yn y gweithle a gallwn eich cynorthwyo i ddeall eich dewisiadau o dan y fath amgylchiadau.

Gallwn hefyd gynghori cleientiaid am Gytundebau Cyfaddawdu a negodi telerau ar eu rhan. Mae angen i gleientiaid wybod y gellir cynnwys cyfamodau cyfyngol mewn Cytundebau o’r fath. Fel rheol, bydd cyflogwr yn cyfrannu at gostau cyfreithiol cyflogai wrth gytuno â Chytundeb Cyfaddawdu.

Gyda’n cymorth ni, ein gobaith yw y gellir ymdrin â materion yn gyfeillgar ac yn fuan. Fodd bynnag, os nad oes modd datrys materion trwy’r broses gymodi, gallwn eich cynorthwyo i gyflwyno a dilyn hawliad yn y Tribiwnlys Cyflogaeth.

Mae terfyn amser caeth ar gyfer cyflwyno hawliad i’r Tribiwnlys Cyflogaeth, felly mae cyngor cynnar yn hanfodol.

Cyn i chi gyflwyno unrhyw hawliad, dylech geisio datrys yr anghydfod trwy Gynllun Cymodi Cynnar y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS). Os nad oes modd datrys y mater drwy’r Cynllun hwn, yna byddwch yn derbyn Rhif Cyfeirnod Unigryw a fydd yn eich galluogi i fwrw ymlaen â’ch hawliad.

Pan fyddwch yn cysylltu ag ACAS bydd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno hawliad yn cael ei ‘oedi’ a bydd yn ailddechrau pan gaiff eich Rhif Cyfeirnod Unigryw ei dderbyn. Mae’n hollbwysig felly eich bod yn cael cyngor i sicrhau y caiff eich hawliad ei gyflwyno mewn pryd.

Hefyd mae angen ystyried ffioedd Tribiwnlys Cyflogaeth a gallwn roi cyngor i chi arnynt a dweud wrthych a ydych yn gymwys i dderbyn ad-daliad.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.