X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Rydw i’n Gyflogwr


Mae gan ein tîm Cyflogaeth gronfa fawr o gleientiaid masnachol, sy’n cynnwys cyflogwyr o bob maint yn holl feysydd masnach, a hynny’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ein nod yw cynorthwyo ein cleientiaid sy’n gyflogwyr i ddeall eu cyfrifoldebau cyfreithiol a’u cynghori ymlaen llaw am unrhyw newidiadau y mae angen eu rhoi ar waith yn eu busnes. Mae Cyfraith Cyflogaeth yn newid drwy’r amser, ac mae ein tîm yn sicrhau bod eu gwybodaeth yn gyfredol fel y gallwn gynnig cyngor cywir. Mae hyn yn galluogi ein cleientiaid i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau statudol i’w cyflogeion.

Mae’r tîm yn cynnig agwedd bersonol a phroffesiynol at ein holl gleientiaid sy’n gyflogwyr wrth eu cynghori am bolisïau a gweithdrefnau, boed y mater yn ymwneud â disgyblaeth, diswyddo neu gwynion.
Gallwn gynnig cymorth i gyflogwyr ddeall a chydymffurfio â:

* cytundebau cyflogaeth
* taliadau, pensiwn, cyfnodau rhybudd
* hawliau mamolaeth a thadolaeth
* diswyddiadau, diswyddiadau annheg a gwahaniaethu

Gallwn hefyd gynghori am Drosglwyddo Ymgymeriadau (TUPE) ac am broses diwydrwydd dyladwy wrth brynu cwmni.

Mae bob amser yn well ceisio delio â materion mewn modd rhesymol a theg er mwyn osgoi sefyllfaoedd ble bydd materion â’r gweithlu a chyflogeion yn troi’n gyfreithgar. Fodd bynnag, os bydd achosion yn mynd felly, neu os caiff busnes cyflogwr ei enwi’n Atebydd mewn achos Tribiwnlys Cyflogaeth, gallwn gynnig cyngor a chymorth i amddiffyn hawliad o’r fath, gan gynnwys cynrychiolaeth yn y Gwrandawiad.

Gallwn hefyd ddrafftio Cytundebau Cyfaddawdu a chynghori ynghylch a oes angen cynnwys unrhyw gyfamodau cyfyngol yn y Cytundeb er mwyn amddiffyn buddiannau’r busnes.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.