X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Landlordiaid


Gallwn gynorthwyo landlordiaid i ddwyn achosion meddiant ar gyfer eiddo masnachol neu breswyl os ydynt yn dymuno ailfeddiannu eu heiddo. Byddwn yn rhoi cymorth i rydd-ddeiliaid a lesddeiliaid sy’n wynebu anghydfodau hirdymor yn ymwneud â phrydlesau. Mae gan ein Hadran Tai brofiad helaeth o ymdrin â phob math o achosion yn ymwneud â thai ar ran landlordiaid a dwyn achosion gerbron y Llys lle bo’r angen. Gallwn gynnig cyngor ar Gytundebau Tenantiaeth a hefyd eich cynrychioli yn y Llys mewn perthynas ag unrhyw fater yn ymwneud â thorri rheoliadau tai amlfeddiannaeth.

Bydd y tîm yn gweithredu mewn dull synhwyrol a chost-effeithiol, gan geisio sicrhau meddiant gwag o’r eiddo a chymryd yr holl gamau angenrheidiol ar yr un pryd i adennill unrhyw ôl-ddyledion rhent. Os yw eich tenant yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol gallwn gynnig cymorth a chyngor mewn perthynas â thorri amodau’r Cytundeb Tenantiaeth.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.