X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Troseddau Rheoleiddio


Rydym yn delio â pob math o droseddau rheoleiddiol.

Gall rhain gynnwys ymchwiliadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd yn flaenorol), Safonau Masnach, Awdurdodau Lleol, VOSA, y GIG, HMRC, RSPCA, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a llawer o rai eraill. Yn aml, mae’r ymchwiliadau hyn yn cymeryd beth amser ac yn gallu bod yn hynod o gymhleth. Mae'n bwysig gofyn am gyngor arbenigol ar y cyfle cyntaf. Fel Cwmni Panel Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) rydym yn cynrychioli unigolion a pherchnogion busnes a gyhuddir o dorri'r rheoliadau lawer a osodir ar ffermwyr yn rheolaidd.

Achosion Diweddar:

Yn ddiarwybod iddo roedd ein cleient wedi caniatau i garthffrwd silwair redeg i mewn i'r system ddraenio cae tanddaearol. Roedd hyn yn ei dro wedi draenio i mewn i afon gyfagos ac wedi achosi llygredd i'r afon a lladd nifer o bysgod. Ymchwiliodd Cyfoeth Naturiol Cymru i'r mater a cheisio yn syth i roi bai ar ein cleient. Gofynnwyd i’n Cleient i fynychu cyfweliad ffurfiol dan rybudd, lle'r oeddym yn bresennol gydag ef i sicrhau fod ei hawliau cyfreithiol yn cael eu cynnal a bod y cyfweliad wedi'i gynnal yn briodol. Yn dilyn y cyfweliad roeddem yn gallu cyflwyno sylwadau egnïol i Gyfoeth Naturiol Cymru a’u perswadio yn y pen draw i beidio ag erlyn ein cleient. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd cael cyngor cyfreithiol arbenigol cyn gynted ag y bo modd mewn unrhyw ymchwiliad o'r fath.

Bu farw partner ein cleient a chawsant eu hunain yn gyfrifol am nifer fawr o dda byw. Er eu bod wedi ymdrechu i ofalu am y fferm, golygodd gaeaf anodd fod y sialens yn ormod a’r canlyniad oedd marwolaeth anifeiliaid a nifer fawr o garcasau defaid yn casglu ar eu tir. Dechreuodd Safonau Masnach eu hymchwiliad a bu angen i’n Cleient fynychu cyfweliad ffurfiol. Cyfarwyddodd ein Cleient ni i'w cynrychioli yn ystod y cam ymchwilio. Roeddem yn gallu cyflwyno sylwadau hir i'r Awdurdod Lleol a’u perswadio, o dan yr amgylchiadau, i beidio ag erlyn ein Cleient.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.