X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ewyllysiau


Mae’n naturiol oedi cyn gwneud Ewyllys oherwydd wrth gwrs, nid oes neb yn hoffi meddwl beth fydd yn digwydd ar ôl iddynt farw. Mae rhai pobl yn cymryd yn ganiataol nad oes rheswm i wneud Ewyllys gan y caiff eu hystadau eu pasio yn y modd y credant y dylent, er enghraifft, i briod. Mewn gwirionedd, pan rydych yn marw, caiff eich ystad ei phasio mewn un o ddwy ffordd: naill ai’n unol â darpariaeth y gyfraith dan y Rheolau Diffyg Ewyllys neu’n unol ag unrhyw Ewyllys dilys rydych chi wedi’i baratoi.

Yn yr enghraifft gyntaf, os gwnewch farw heb adael Ewyllys dilys, gall hyn arwain at ganlyniadau annisgwyl ac mae’n bosibl na fydd eich perthnasau agosaf yn elwa o’ch ystad gyfan. Felly, mae Ewyllys yn ddogfen bwysig dros ben. Elfen bwysig arall o Ewyllys yw ei fod yn penodi unigolyn (Cynrychiolydd Personol) i reoli eich ystad a daw’r penodiad i rym ar adeg eich marwolaeth; yn absenoldeb Ewyllys, dim ond y llys a gaiff ei gyfrif yn Gynrychiolydd Personol. Mae Ewyllys yn ddogfen hynod bwysig felly.

Yn Allington Hughes, mae gennym Adran Ewyllysiau arbenigol. Rydym yn cymryd amser i ddod i ddeall eich amgylchiadau unigol chi, gan gynnwys maint eich ystad a chyfansoddiad eich teulu. Yna, byddwn yn gofyn sut rydych chi am i’ch ystad gael ei phasio ac yn eich cynghori am y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn, gan ystyried unrhyw ffactorau pwysig eraill megis goblygiadau trethu.

Gall ein tîm arbenigol gynghori am y canlynol:

* Penodi gwarcheidwaid.
* Defnyddio ymddiriedolaethau yn eich Ewyllys.
* Cynllunio Treth Etifeddu ar gyfer eich Ewyllysiau.
* Pasio eich ystad i fuddiolwyr agored i niwed, megis buddiolwyr anabl ac yn enwedig cadw budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd pan mae hynny’n berthnasol.br] * Rhoddion i elusennau.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.