X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gofalu am Oedolyn


Mae gan Allington Hughes dim profiadol a phenodedig er mwyn eich cynorthwyo chi gyda gwneud penderfyniadau ynghylch eich dyfodol chi eich hun ac er mwyn i chi gynorthwyo teulu neu ffrindiau pan na fyddan nhw yn gallu gwneud penderfyniadau ar faterion eiddo neu iechyd a llês drostynt eu hunain.

Gwneud penderfyniadau am eich dyfodol chi

Os ydych yn ei gweld yn anodd delio gyda’ch arian o ddydd-i-ddydd, boed hynny dros y ffôn neu wrth fynychu’r gangen banc lleol, neu os ydych yn gadael y wlad am ychydig o fisoedd ac eisiau sicrhau fod eich materion yn drefnus tra’ch bod i ffwrdd, gallwch drefnu yr hyn a elwir yn Bŵer Atwrnai Cyffredinol ble byddech yn apwyntio rhywun rydych yn ymddiried ynddo / ynddi i actio ar eich rhan ac yn eich enw. Mae hon yn ddogfen all gael ei defnyddio mewn llawer o sefyllfaoedd, ond os byddwch yn colli’r gallu i wneud penderfyniadau eich hun, bydd y ddogfenyn yn annilys.

Mae hi felly yn hynod o bwysig i gael Pŵer Atwrnai Parhaol. Mae’r ddogfen hon yn eich galluogi i apwyntio unigolyn neu bersonau rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw i wneud penderfyniadau drostoch chi ynghylch materion Iechyd a Llês a / neu Eiddo,a bydd yn ddilys hyd yn oed petaech chi’n colli’r gallu i wneud y penderfyniadau hynny eich hun.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Pŵer Atwrnai Cyffredinol a Phŵer Atwrnai Parhaol, cliciwch yma.

Gofalu am unigolyn arall

Pan fydd rhwyun wedi colli’r gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch materion Iechyd a Llês a/neu Eiddo a does ganddyn nhw ddim Pŵer Atwrnai Ymarosol neu Bŵer Atwrnai Parhaol a wnaethpwyd pan oedd ganddyn nhw’r gallu i wneud un, gallwch wneud cais i’r Llys Gwarchod am awdurdod i fod yn Ddirprwy ar eu cyfer fyddai’n eich galluogi i wneud penderfyniadau ar eu rhan.

Ar y llaw arall, os ydych yn amau fod rhwyun rydych yn eu adnabod yn dioddef camdriniaeth ariannol a/neu gorfforol oherwydd eu anallu i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain, gallwch wneud cais i’r Llys Gwarchod i fod yn Ddirprwy ar eu cyfer er mwyn eu gwarchod rhag camdrin pellach a gellid hefyd ceisio adfer yr asedau oedd wedi eu cael oherwydd y gamdriniaeth.

Gallwn hefyd eich cynorthwyo wrth wneud cais i’r Llys Gwarchod i wneud penderfyniad ar fater penodol ynghylch anghenion ariannol neu lês unigolyn.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Dirprwyiaeth a cheisiadau yn y Llys Gwarchod, cliciwch yma.

Ewyllysiau Statudol

Os ydi unigolyn sydd wedi colli ei feddwl heb Ewyllys neu fod ei Ewyllys ddiweddaraf ddim yn berthnasol erbyn hyn, gallwn eich cynorthwyo i wneud cais i’r Llys Gwarchod i gael Ewyllys wedi ei arwyddo ar ran yr unigolyn hwnnw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Ewyllysiau Statudol, cliciwch yma.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.