X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Pwerau Atwrnai


Cawn ein cyfarwyddo’n rheolaidd i baratoi Pwerau Atwrnai i unigolion. Dogfen yw Pŵer Atwrnai ble mae unigolyn (y Rhoddwr) yn rhoi pŵer i unigolyn arall (yr Atwrnai) i ofalu am ei eiddo/ei heiddo a’i faterion/materion.

Ceir gwahanol fathau o Bwerau Atwrnai. Ni fydd Pŵer Atwrnai cyffredin yn effeithiol os bydd unigolyn yn colli’r gallu i wneud penderfyniadau. Gellir paratoi Pŵer Atwrnai Arhosol ar gyfer penderfyniadau’n ymwneud ag eiddo a materion a lles personol, a bydd yn parhau hyd yn oed os yw’r rhoddwr yn colli’r gallu i ofalu am ei faterion/ei materion ei hun.

Byddai Pŵer Atwrnai Eiddo a Materion yn caniatáu i Atwrnai ofalu am faterion dyddiol y Rhoddwr megis talu biliau, delio â sefydliadau ariannol a gwneud penderfyniadau am dŷ’r Rhoddwr. Byddai Pŵer Lles Personol yn caniatáu i Atwrnai wneud penderfyniadau am, er enghraifft, ble dylai’r Rhoddwr fyw neu hyd yn oed benderfyniadau am driniaeth feddygol i gynnal bywyd. Ni fydd Pŵer Atwrnai Arhosol Lles Personol yn effeithiol oni bai bod Rhoddwr yn colli’r gallu i wneud penderfyniad penodol.

Bydd gan yr Atwrnai neu’r Atwrneiod a benodir dan y naill fath neu’r llall o Bŵer Atwrnai Arhosol yr awdurdod i weithredu dan y Pŵer hwnnw nes i’r ddogfen gael ei chofrestru yn Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus. Gallwn eich arwain drwy’r broses honno ac egluro swyddogaeth y Gwarcheidwad Cyhoeddus gyda Phwerau Atwrnai Arhosol.

Ceir trydydd math o Bŵer Atwrnai. Ei enw yw’r Pŵer Atwrnai Parhaus, ac fel y Pŵer Atwrnai Arhosol, mae’r awdurdod a roddir yn unol ag ef yn parhau hyd yn oed os yw’r rhoddwr yn colli gallu. Er nad oes modd creu unrhyw Bwerau Atwrnai Parhaus newydd er 1af Hydref 2007, mae unrhyw Bwerau Atwrnai Parhaus a weithredwyd cyn y dyddiad hwnnw’n dal i fod yn ddilys. Gallwn gynorthwyo â chofrestru Pŵer Atwrnai Parhaus y bydd rhaid ei wneud os yw Atwrnai’n credu bod Rhoddwr naill ai’n colli gallu neu wedi colli gallu.

Yn Allington Hughes, gallwn gynghori am bob agwedd ar Bwerau Atwrnai a dirprwyaeth ac am geisiadau eraill i’r Llys Gwarchod sy’n ymwneud â materion unigolyn a all fod heb y gallu i wneud penderfyniadau penodol.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.