X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Troseddau Moduro


Mae gennym record gref o gynrychioli Cleientiaid sy'n wynebu troseddau moduro. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu cyngor cyfreithiol onest a realistig. Ni fyddwn yn dweud wrthych yr atebion yr ydych am eu clywed, byddwn yn rhoi cyngor arbenigol i chi yn seiliedig ar flynyddoedd lawer o brofiad. Yn ddiamau byddwch wedi clywed am y nifer o "fannau gwan" bydd cyfreithwyr yn eu defnyddio i sicrhau bod eu Cleientiaid yn "cael eu traed yn rhydd". Fodd bynnag, y gwir amdani yw nad oes unrhyw fylchau cyfrinachol, ond mae yna ddadleuon cyfreithiol y gellir eu rhoi gerbron mewn rhai achosion, er enghraifft i geisio osgoi gwaharddiad rhag gyrru neu er mwyn osgoi cymeradwyo pwyntiau cosb ar eich trwydded yrru.

Bydd llawer o bobl yn aros nes eu bod wedi cael eu galw i'r Llys, fodd bynnag mae cael cyngor annibynnol ar y cam cynharaf yn aml yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i sut fydd yr achos yn mynd ymlaen. Mewn rhai achosion, gallwn gynorthwyo osgoi i’r achos cyrraedd y Llys o gwbl.

Gallwn ddarparu gwahanol lefelau o gyngor a chynrychiolaeth i weddu i'ch cyllideb. Gallwn roi cyngor cychwynnol yn unig, gallwn eich darparu â chyngor ac yna gwneud cyflwyniadau ysgrifenedig i'r Llys ar eich rhan neu gallwn eich darparu gyda chynrychiolaeth cyflawn lle rydym yn rhoi cyngor i chi drwy gydol eich achos a mynd i'r Llys i’ch cynrychioli’n bersonol .

Mae'r rhain yn ddetholiad o'r mathau o ddigwyddiadau y gallwn eich helpu gyda: -
 • Gyrru Peryglus Gyrru/ Bler
 • Methu â Adnabod Gyrrwr
 • Gyrru’n groes i Signal Traffig, Arwydd neu Marciau Ffyrdd
 • Bod yn Feddw â Gofal Cerbyd
 • Troseddau Gyrwyr Newydd
 • Caledi eithriadol
 • Diddymu Trwydded Yrru ar Sail Feddygol
 • Rhesymau Arbennig
 • Dychwelyd Trwydded Yrru yn gynnar
 • Goryrru
 • Gyrru ac yfed
 • Gyrru Heb Yswiriant
 • Methu â Stopio / Methu â Adrodd
 • Pwyntiau Cosb - 'cyfansymio'
 • Defnyddio Ffôn Symudol
 • Cymryd cyffuriau a Gyrru
 • Methu â Darparu Sampl
 • Gyrru dan waharddiad
Achosion enghreifftiol yr ydym wedi delio â ddiweddar:

Mae ein Cleient wedi pledio yn euog o oryrru, yr oedd yn teithio ar 107 mya mewn ardal cyflymder o 70 mya. Mae'r Canllawiau Dedfrydu yn awgrymu y dylai'r Llys ystyried anghymwyso gyrrwr ar gyfer rhwng 7 a 56 diwrnod am y cyflymder hwn. Fodd bynnag, roeddem yn llwyddiannus yn perswadio'r Llys i beidio â gosod gwaharddiad rhag gyrru.

------------------------------------

Mae ein Cleient wedi llofnodi a dychwelyd rhybudd o erlyniad a fwriadwyd gan dderbyn ei bod yn y gyrru’r cerbyd ar yr adeg berthnasol pan oedd yn teithio ar bron i ddwbl y terfyn cyflymder. Cafodd ei herlyn a'i gwysio i fynychu'r Llys. Yn ddiweddarach sylweddolodd nad oedd yn gyrru ar y pryd ac ei mab oedd yn goryrru. Roeddem yn gallu perswadio'r Llys yn llwyddiannus nad oedd hi y gyrrwr a cafwyd hi yn ddieuog o oryrru.

------------------------------------
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.